Общи условия

 

 • Общи условия

 1. За Сайта

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Прайм Инвиктус ООД”, от една страна, и потребители, желаещи да получат психологична консултация  от разстояние от специалисти-психолози.
 2. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес iMatter.bg
 3. При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 4. С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни

 

2. Дефиниции:

 1. “Прайм Инвиктус ООД” Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Райко Жинзифов No 20, вх. Д, ет. 3, ап. 86, за кореспонденция: e-mail: office@imatter.bg
 2. Сайт: – е уеб страницата /домейн/  и неговите поддомейни, собственост на “Прайм Инвиктус ООД”.
 3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.
 4. Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 5. Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.
 6. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителите, предоставена при регистрацията му.
 7. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

3. Авторски права

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от “Прайм Инвиктус ООД”. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

 

4. Условия за ползване

 1. Сайтът предлага достъп до посочените услуги след регистрация и заплащане на цената на услугата, посочена в ценоразпис на услугите.
 2. Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.
 3. “Прайм Инвиктус ООД” запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до поребителя.

 

5. Регистрация на потребителски профил

 1. Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни в съответните полета и приемане на Общите условия.
 2. Всеки регистриран потребител може да заявява извършването на една или повече консултации.
 3. Заявяването на консултацията се извършва след закупуване на един или повече часове за провеждане на сесия и след запзване на свободен час при избран психотерапевт.
 4. Със заявяването на консултация и приемането на общите условия потребителят декларира, че не е налице остра или внезапна промяна в здравето му, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и че не е налице усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни психологически действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на потребителя.
 5. При заявяване на консултацията потребителят приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в т. 6, 6.
 6. В случай, че потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, “Прайм Инвиктус ООД” има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. “Прайм Инвиктус ООД” не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и извършил консултация при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.
 7. Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на потребителя.
 8. Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.

 

6. Провеждане на консултация

 1. Потребител, който има създаден потребителски профил по реда на т. 5 може да заявява извършването на една или повече консултации до всеки специалист-психолог регистриран в сайта чрез запазване на час за консултации или чрез натискане на бутона „Сесия сега”, ако съответният специалист-психолог е със статус „онлайн”/е в системата в момента.
 2.  “Прайм Инвиктус ООД” не предоставя консултации чрез този Сайт на потребители, нуждаещи се от психиатрично лечение.
 3. Консултацията се счита за приключила след изтичането на нейната продължителност от 60 минути, при прекъсване от страна на потребителя или при получаване на статус “Завършена консултация”.
 4. В случай, че се правят препоръки пациентът следва да се счита за уведомен, че “Прайм Инвиктус ООД” не издава рецепти чрез този Сайт за препоръчаните медикаменти и/или друго консервативно лечение и същите могат да бъдат издадени от общо практикуващия лекар на потребителя.
 5. С приемане на общите условия потребителите декларират следните обстоятелства:
  • потребителят разбира, че предлаганите услуги представляват психологически консултации, при извръшването на които не се осъществява  преглед от страна на психолога и потребителят и психологът нямат непосредствен контакт по между си.
  • Потребителят разбира, че при извършване на консултациите по т. 6.1. психологът може да постави само вероятна диагноза, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с потребителя и от информацията, предоставена от потребителя.
  • Потребителят разбира, че при предоставяне на Услугата от разстояние същесвува риск от поставяне на неправилна дианоза, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от психолог-специалист  и приема и се съгласява с този риск.
  • Потребителят декларира, че е предпочел извършването на консултация чрез този Сайт след като се е информирал за обстоятелствата по т. 6.1, 6. 2 и 6.3 и след като е наясно, че са налице други алтернативи, свързани с диагностиката на неговото състояние (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
  • Потребителят декларира, че е уведомен за обстоятелството, че “Прайм Инвиктус ООД” чрез този Сайт предоставя поисканата консултация, но не предлага услуги, които да излекуват потребителя или да му предоставят конкретен желан резултат, свръзан с наличното състояние.
  • Потребителят разбира, че в срока на извършване на консултация могат да настъпят различни усложнения на неговото състояние, които “Прайм Инвиктус ООД” не може да предвиди и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ
  • Потрибителят декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение. В случай, че потребителят не е навършил 18 години, приемането на общите условия се осъщестява по следния начин:

Лицата на възраст от 14г. до 18г. приемат общите условия съвместно с родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” поребителят и родителите му декларират, че съвместно са приели общите условия.

Вместо лицата на възраст под 14г. общите условия се приемат от родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” родителят декларира, че е приел общите условия в качеството на законен представител на детето-пациент.

 

7. Цени и условия на плащане

 1. Цената за извършване на консултация е определена в Ценоразпис на “Прайм Инвиктус ООД”, публикуван на Сайта.
 2. Цената на услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  1. През ePay профил или на каса на EasyPay
  2. С дебитна/кредитна карта
  3. По банков път
  4. С ваучер
 1. “Прайм Инвиктус ООД” има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на Услугите и поребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 2. Услугите се считат поръчани от потребителя от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на “Прайм Инвиктус ООД” и след извършване на плащането. За целта последният изпраща до Потребителят е-mail с изрично потвърждение.

 

8. Лични данни на потребителите

 1. Потребителят е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с за целите и  нуждите на сайта и при условията на ЗЗЛД.
 2. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, потребителите се съгласяват, че “Прайм Инвиктус ООД” и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.
 3. Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ЗЗЛД.
 4. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки”се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

 

9. Други разпоредби

 1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
 2. Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.