д-р Анелия Гонсард

121 проведени сесии

Автобиография

Здравейте. Аз съм д-р Анелия Гонсард - квалифициран клиничен психолог и психодинамичен психотерапевт. Професионалните ми интерес и страст са в това да подкрепям другите при преодоляване на житейски предизвикателства и достигане до смислено, удовлетворяващо и здравословно съществуване.

През последните дванадесет години съм работила с хора от различни възрастови групи, културни и социални среди. Практикувала съм клинично в Националната Здравна Служба на Обединеното Кралство на Великобритания, както и в благотворителния и частния сектор. Досегашната ми работа включва психологически оценки, индивидуална и групова терапия, изготвяне на съдебни експертизи, както и обучение и групови консултации с персонала. Била съм супервайзър и консултант на персонал, работещ в областта на психичното здраве, социалните грижи и наказателното правосъдие.

Имам опит в използването на широк спектър от теоретични познания и модели на интервенция. Освен квалификацията ми по психодинамична психотерапия за възрастни, съм преминала и обучение за провеждането на групова и индивидуална терапия, базирана на модела на ментализация (Mentalization Based Therapy).

Досегашният ми опит ми е показал, че всеки един от нас носи в себе си вселена от минали и настоящи преживявания, емоции, мисли, мечти, очаквания и надежди. В работата си с Вас, аз използвам познанията и практическия си опит в областта на психологията и менталното здраве, за да Ви помогна да начертаете карта на своята собствена вселена. Тази карта е инструмент, който може да Ви помогне да бъдете по-самоосъзнати и да имате по-удовлетворяващи взаимоотношения с другите и със света около Вас като цяло.

Всеки контакт с един от Вас е привилегия и отговорност за мен. Ако мислите, че мога да съм Ви от полза, не се колебайте – свържете се с мен.

www.thrive.bg

********

Hello. I am Dr. Aneliya Gonsard - a qualified clinical psychologist and psychodynamic psychotherapist. My professional interest and passion is to support others in overcoming life's challenges and achieving a meaningful, satisfying and healthy existence.

For the last twelve years I have worked with people from different age groups, cultural and social backgrounds. I have practiced clinically in the UK National Health Service, as well as in the charity and private sectors. My work so far includes psychological assessments, individual and group therapy, expert witness reports, as well as training and group consultations with staff. I have been a supervisor and consultant to staff working in the fields of mental health, social care and criminal justice.

I have experience in using a wide spectrum of theoretical knowledge and models of intervention. In addition to my qualification in psychodynamic psychotherapy for adults, I have received training in group and individual Mentalization Based Therapy.

My experience so far has taught me that each of us carries a universe of past and present experiences, emotions, thoughts, dreams, expectations and hopes. In my work with you, I use my knowledge and practical experience in the field of psychology and mental health to help you draw a map of your own universe. This map is a tool that could help you be more self-aware, and enjoy more satisfying relationships with others, and the world around you in general.

Every contact with one of you is a privilege and responsibility for me. If you think I could be of use to you, do not hesitate to get in touch.

www.thrive.bg

Психолог Клиничен Психотерапевт
Партньорски взаимоотношения Бърнаут Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Панически атаки Екзистенциална криза Фобия Кризисна интервенция Депресия Зависимост Проблеми със съня Посттравматичен стрес

Образование

University of Kent, United Kingdom

Магистърска степен - криминална психология

2007-10-01 - 2008-07-01

Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, United Kingdom

Психодинамична психотерапия

2017-09-01 - 2019-07-01

Essex University, United Kingdom

Докторска степен по клинична психология

2013-09-01 - 2016-10-01

University College Utrecht, the Netherlands

Бакълавърска степен - Социални Науки

2003-09-01 - 2006-07-01

Сертификати

Статии от д-р Анелия Гонсард

Няма налични видими статии