Д-р Ваня Йорданова

163 проведени сесии

Автобиография

Казвам се Ваня Йорданова, доктор по Социална психология и гещалт консултант под супервизия.

Вярвам, че всеки един от нас е процес и поради това промняната е най-голямата сигурост и това, което е винаги с нас. Доверието в промяната е доверие и в нас самите. За да я превижеем като такава е нужно да я направим свой осъзнат избор и собствена отговорност.

Обучавам се за психотерапевт в Българския институт по гещалттерапия. Участвала съм в обучителен курс "Лечение на травмата по пътя към оздравяване: Травма и зависимост в гещалттерапевтичния подход", както и в Академия за умения за помощ - квалификационна програма по международни стандарти за прилагане на "екзистенциално-системен подход към ефективната психологическа помощ и подкрепа за индивиди, групи, организации и общности". Преминала съм програма за личен опит в когнитивно-поведенческата терапия.
 
Опитът ми в грижата за психичното здраве е базиран на моята над петгодишна практика като психолог в социална услуга за хора с психични разстройства.
 
Научните ми и терапевтични интереси са свързани с работа със самоидентичността, самооценката, социалната адаптация, междуличностните взаимоотношения, формиране и реализация на личностния житейски проект, кризисната интервенция, емоционална интелигентност, поддържането на психично благополучие при хора с различни психични разстройства и техните близки, и др.
 
Редовен член на Дружеството на психолозите в Република България с професионален код BG RP 2540 – 2634 (6001).
 
‐-----------------------------------------------------------------------------------
I have a PhD in Social Psychology and I am Gestalt consultant under supervision.
 
I believe that each one of us is a process and that's why change is our most relevent certainty and something that is with always with us. Trust in change is trust in ourselves. In order to experience it in this way it is needed to make it our conscious choice and our own responsibility.
 
I am also a psychotherapist in a process of training in Bulgarian Institute of Gestalt therapy. I study at "Healing Trauma in the Path Recovery Trauma and Addiction a Gestalt Approach", as well as at Helping Skills Academy- a qualification program of international standards for the application of "existential-systematic approach to effective psychological assistance and support for individuals, groups, organizations and communities".I have passed a program for personal experience in cognitive-behavioral therapy.
 
My professional experience in mental health care is based on over five years of practice as a psychologist in a social service for people with mental disorders.
 
My scientific and therapeutic interests are related to work with identity, self-esteem, social adaptation, interpersonal relationships, formation and implementation of personal life project, crisis intervention, emotional intelligence, supporting psychological well-being of people with various mental disorders and their family members, etc.
 
I am a regular member of Bulgarian Psychological Society with professional code BG RP 2540 – 2634 (6001).
Психолог
Партньорски взаимоотношения Бърнаут Напрегнатост, стрес Безпокойство и тревожност Панически атаки Кризисна интервенция Хранително разстройство Депресия Зависимост Проблеми със съня

Образование

Великотърновски усниверситет „Св. св. Кирил и Методий“

Доктор по специалност „Социална психология“

2016-09-01 - 2020-09-01

Великотърновски усниверситет "Св. св. Кирил и Методий"

Магистър по специалност „Психология на личността“

2013-09-09 - 2015-09-01

Великотърновски усниверситет „Св. св. Кирил и Методий“

Бакалавър по Психология

2009-09-01 - 2013-09-01

Български институт по гещалттерпаия

Гещалт консултант под супервизия

2020-10-01 - 2022-07-10